ನಿಜ

  • ನಾನು , ನನ್ನದು ಎಂದರೆ  ಅಹಂ ಎನ್ನುವಿರೇಕೆ......??
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ ಆಗಿರಬಹುದಲ್ಲ.......!!  • Falling in love is like jumping off a building; your brain tells you it’s not
    a good idea,
    but your heart tells you, you can fly! :/